Politica de confidentialitate

Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Biblioteca Municipala Gheorgheni, în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: biblio@gyvk.ro

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate de către Operator sunt:

 • nume, prenume,
 • domiciliu,
 • serie si număr act identitate,
 • cod numeric personal,
 • semnătura,
 • adresa email personala,
 • număr telefon, orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate, comunicate de către dumneavoastră (ex.:nivelul studiilor, statut ocupaţional, etc.).

În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

Scopul și baza juridică a prelucrării

Biblioteca Municipala Gheorgheni va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:

 • furnizarea / asigurarea accesului la servicii de lectură şi informare, servicii culturale, directe şi la distanţă, conform legislaţiei în vigoare
 • garantarea drepturilor utilizatorilor bibliotecii, în acord cu prevederile legale
 • asigurarea îndeplinirii obligaţiilor utilizatorilor bibliotecii, în acord cu prevederile legale, inclusiv recuperarea eventualelor pagube produse patrimoniului public
 • studii şi cercetări statistice de nivel local şi naţional pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor
 • arhivare în acord cu prevederile legale

Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consintământului poate restricţiona accesul Dvs. la unele servicii, conform Regulamentului de utilizare a serviciilor bibliotecii. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Destinatarii Datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:

 • autoritățile statului, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislație sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala (spre exemplu, dar fără a se limita la: transmiterea de informații către politie/parchet/ANRE);
 • societăților terțe sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali sau societățile de recuperare creanțe (“Terțe Părți”) care desfășoară activități în favoarea Operatorului. (ex.: societăți de asigurare si reasigurare, societăţi din domeniul IT, etc.).

Perioada de păstrare a Datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal amintite mai sus vor fi păstrate timp de 5 de ani în cazul adulţilor şi minori de către susţinătorii legali, conform Proceduri de sistem al Bibliotecii Municipala Gheorgheni.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit art. 15 – 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:

a) să aveți acces la acestea și să solicitați o copie;

b) să solicitați rectificarea acestora;

c) să solicitați ștergerea acestora;

d) să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Pentru exercitarea drepturilor și/sau retragere consimțământului dumneavoastră veți putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

 • prin e-mail biblio@gyvk.ro
 • prin postă sau personal la adresa 535500, Jud. Harghita, Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos Nr. 25.

Pentru mai multe informații cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de e-mail menționată biblio@gyvk.ro

Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.